top of page
295782930_1421598551691168_3532304224776384014_n_edited.jpg

Lasershowrental BV

 OVEREENKOMST & ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Lasershowrental & LSR Production, voor verrichte handelingen of diensten en andere toepassingen waar beroep word gedaan onze expertise.

 

1: De ondergetekenden,

 

           *Naam

           *Contactpersoon

           *Adres

           *Postcode & Woonplaats

           *Gsm / Telefoonnummer

           *E-mailadres

 

Hierna te noemen de ‘Opdrachtgever’ en

 

2: LASERSHOWRENTAL / LSR productions

 

Hierna te noemen de ‘Opdrachtnemer’ en ‘LASERSHOWRENTAL / LSR productions

 

Verklaren hierbij het volgende te zijn overeengekomen.

 

Artikel 1 – Opdracht

 

1.1 De Opdrachtgever verleent hierbij aan de Opdrachtnemer de volgende opdracht, hierna te noemen de

‘Lasershow’.

 

         *Datum

         *Locatie

         *Event

         *Offertenummer

 

1.2 De Opdrachtgever zal in verband met de gemaakte overeenkomst .

Voor eigen rekening zorgdragen voor de TECHNISCHE & BIJZONDERE VOORWAARDEN

zoals bepaald in bijlage A en B in de overeenkomst

Artikel 2 – Gage

 

2.A: De gage bestaat uit een overeengekomen vast bedrag uitgedrukt in euro’s, tenzij anders vermeld.

 

2.B: In verband met de offerteovereenkomst zal de Opdrachtgever de navolgende gage aan de Opdrachtnemer verschuldigd

zijn.

 

Bedrag: € Volgens overeenkomst incl. 21% btw

 

2.C: Geen enkele boeking staat vast tot het bepaalde voorschotbedrag betaald is tenzij dat dit uitdrukkelijk vermeld staat dat er ander betaalvoorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel 3 – Betaling

 

3.1 De Opdrachtgever zal de gage zoals bepaald in artikel 2, als volgt in één termijn aan de Opdrachtnemer voldoen.

Optie A: 1 Termijnbetaling volgens overeenkomst incl. 21% btw uiterlijk voor bepaalde datum

Optie B: 2 Termijnbetalingen bestaande uit overeengekomen voorschot min 30% en eindbetaling uiterlijk voor bepaalde datum

Kortingen die op de Factuur toegepast worden zijn allen van kracht als binnen de wettelijke betaaltermijn betaald wordt, en indien deze niet gerespecteerd wordt vervallen deze en treed de 15 % intresten in voege op het eindbedrag zonder korting.

 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

 

4.A: De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en/of diefstal die aan de personen Lasershowrental / LSR Productions, voertuigen en/of goederen van de Opdrachtnemer wordt toegebracht door de opdrachtgever zijn werknemers, medewerkers,

opdrachtnemers, publiek en/of gasten.

De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer van aanspraken van derden ter zake.

 

4.B: De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade, beperkt tot hetgeen dat in deze overeenkomst is overeengekomen.

De Opdrachtgever heeft voor de uitvoering van de opdracht een aansprakelijkheidsverzekering bij een erkende assuradeur afgesloten.

De eventueel uit te keren schadevergoeding kan en zal nooit hoger zijn dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt.

 

4.C: De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan foto, film en/of drone appratuur van de Opdrachtgever zijn

werknemers, medewerkers, opdrachtnemers, publiek en/of gasten.

 

4.B: Bij het niet nemen van de gepaste verzekeringen is de opdrachtgever steeds in persoonlijke privé vorm aansprakelijk voor alle schade, diefstal of ongevallen te vergoeden

Artikel 5 - Opzegging en annulering

 

5.A: Indien de opdracht aan de zijde van de Opdrachtgever geen doorgang kan vinden, zonder dat er sprake is van

een overmacht situatie.

Dan zal de overeenkomst geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden en zal de opdrachtgever een éénmalige vergoeding van 50% van de volledige gage, zoals bepaald in artikel 2, aan de opdrachtnemer verschuldigd zijn.

De Opdrachtgever is niet verplicht de volledige of een gedeelte van de gage te vergoeden aan de Opdrachtnemer, indien de opdracht, als gevolg van overmacht, wordt verplaatst naar een andere datum.

De Opdrachtgever dient hiermee wel rekening te houden met de agenda van de Opdrachtnemer.

 

5.B: Indien de opdracht aan de zijde van de Opdrachtnemer geen doorgang kan vinden, zonder dat er sprake is van

een overmacht situatie, dan zal de overeenkomst geacht worden van rechtswege te zijn ontbonden en verplicht de

Opdrachtnemer zich zorg te dragen voor een  gelijkstemmende vervanging.

De Opdrachtnemer is verplicht de volledige of een gedeelte van de gage te vergoeden aan de Opdrachtgever, indien de opdracht, als gevolg van overmacht, geen doorgang kan vinden en de volledige of een gedeelte van de gage voorafgaand de opdrachtdatum, zoals bepaald in artikel 1, is voldaan.

 

5.C: Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle

van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtgever en Opdrachtnemer geen invloed

kunnen uitoefenen, waardoor zij niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen.

 

Artikel 6 - Slotbepaling

 

6.A: In deze overeenkomst, tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, is het Belgische recht van toepassing.

 

6.B: Elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst is slechts geldig, indien deze schriftelijk door beide partijen

zijn overeengekomen.

 

6.C: De ondertekende persoon is ter aller tijde persoonlijk aansprakelijk als er sprake is van opzettelijke fraude in de aangeleverde informatie omtrent deze aangegane overeenkomst.

 

Aldus overeengekomen.

TECHNISCHE & BIJZONDERE VOORWAARDEN                                                                                                              Bijlage A

 

Je hebt een Lasershow, event, bruiloft van Lasershowrental / LSR productions geboekt?

Dan ga je binnenkort een indrukwekkende ervaring meemaken!

Om er zeker van te zijn dat alles volgens wens verloopt, staan alle wetenswaardigheden omtrent jou overeenkomst hierin vermeld.

Wij begrijpen dat het soms lastig is om aan alle wensen te voldoen.

In dat geval is het belangrijk om Lasershowrental / LSR productions te allen tijde daarover te informeren!

 

*LOCATIE

 

Lasershowrental werkt met A materialen die in eigen beheer bediend kunnen worden tot ca. 25.000 personen.

Om op een veilige en verantwoorde wijze gebruik te kunnen maken van hetgeen dat in deze overeenkomst is

overeengekomen, dient de opdrachtgever  zorg te dragen voor een deugdelijke locatie en/of podium die

voldoet aan de gestelde normen en eisen conform NEN-EN 13782 ‘Tijdelijke constructies - Tenten - Veiligheid’.

Indien zij dit in eigen beheer wensen uit te voeren.

 

 

*OPENLUCHT EVENEMENT

 

Het weerbeeld in Europa kan behoorlijk wisselvallig zijn.

Het is daarom belangrijk dat de apparatuur van Lasershowrental / LSR productions bij openlucht evenementen tegen weersinvloeden en/of condensvorming goed beschermd is.

De Opdrachtgever dient daarom zorg te dragen voor een deugdelijke en overdekte locatie in de directe nabijheid van de gebruikte materialen

TECHNISCHE & BIJZONDERE VOORWAARDEN                                                                                                              Bijlage B

 

*STROOMVOORZIENING

 

Stoomvoorziening Stage/podium

1: 3 fase 400V - 63 Ampère 50Hz ( heeft ons voorkeur bij grotere shows)

2: Twee vrije schuko aansluiting dient beschikbaar te zijn in de directe nabijheid van de FOH-locatie, op deze aansluitingen zijn geen andere zware verbruikers aangesloten.

 

*VERGUNNING

 

De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het verkrijgen van alle toestemmingen, vergunningen en ontheffingen.

Die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht op de locatie.

Indien gewenst kunnen wij ook de vergunningen aanvragen mits dit op voldoende tijd voor het event is aangevraagd.

Alle boetes door niet correcte vergunningen worden 100% doorgerekend aan de klant en zijn niet ter interpretatie  vatbaar. 

 

 

*CONSUMPTIES

 

Voor het personeel van Lasershowrental / LSR productions dient er voor producties langer dan 4 uur een warme maaltijd voorzien te worden indien niet mogen de gemaakte kosten maaltijd en drank aangerekend worden.

Verder dienen alle non-alcoholische drank consumpties, voor het personeel van Lasershowrental, vrij verkregen te worden.

Voor, tijdens en na de opdracht met een maximum van 5 consumpties per uur.

 

*PARKEREN

 

De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een vrijstelling van een parkeergelegenheid in de directe nabijheid van de locatie / het podium (artiesten parkeerplaats) voor het bedrijfsvervoer van Lasershowrental / LSR productions

 

*OVERNACHTING (2 mogelijkheden)

 

1: Wij zorgen zelf voor overnachting voor ons personeel en dit wordt dan aangerekend als extra aanvulling supplement, de prijs ervan staat altijd mee vermeld op de offerte & factuur.

2: De Opdrachtgever voorziet zelf voor deftige overnachting voor ons personeel, indien zij zelf hiervoor zouden willen instaan.

Dit bij meerdaagse events of als de locatie te ver is voor in één dag te doen

telenet._edited.jpg
bottom of page